Decyzje Administracyjne

W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi:

 • opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 • opracowanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku poza instalacją, unieszkodliwiania, przetwarzania i zbierania odpadów;
 • wnioski aktualizacyjne dot. działalności w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w tym transportu odpadów;
 • opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, wraz z raportem początkowym;
 • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu;
 • opracowanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów;
 • opracowanie wniosków w procedurach: uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, utraty statusu odpadu, wydaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych lub środków poprawiających właściwości gleby;
 • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z opracowaniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia i Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku pełnej procedury ocenowej;
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawne, wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego;
 • opracowanie zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, a także wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wraz z wykonaniem operatu ochrony powietrza zawierającego modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu.

Dodatkowo oferujemy naszą pomoc w przygotowaniu:

 • sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami operatów ochrony powietrza atmosferycznego;
 • projektów rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;
 • opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty środowiskowe) pomiarów hałasu celem sporządzenia OOŚ;
 • wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje proekologiczne.