Stała obsługa firm

Oferujemy:

 • monitoring formalno-prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska;
 • pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001, (nasi pracownicy posiadają uprawnienia audytora wewnętrznego);
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań:
  • prowadzenia ewidencji w bazie BDO;
  • ustawy o odpadach;
  • ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • ustawy o bateriach i akumulatorach;
  • ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
  • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  • ustawy o ochronie przyrody;
  • ustawy prawo wodne;
  • opłat za korzystanie ze środowiska.
 • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE);
 • reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
 • reagowanie na wezwania odpowiedniego organu administracji (Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy) oraz na wezwania Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania takiego wezwania;
 • obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska;
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno-prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych;
 • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych;
 • nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi (m.in. sprawdzenie niedozwolonych klauzul) wraz z weryfikacją legalności ich działania.

W koszt każdej naszej usługi wchodzi:

 • przeprowadzenie wstępnego audytu, stwierdzającego ewentualne zaległości w zakresie uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • zebranie niezbędnych materiałów podczas wizyty u Państwa;
 • stała konsultacja w celu uzyskania potrzebnych informacji oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z Państwa strony;
 • wykonanie opracowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normatywami prawnymi i przepisami szczegółowymi;
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej inwestycji/instalacji.

Zapraszamy do współpracy!