Gospodarka odpadami

W ramach świadczonych kompleksowo usług:

  • świadczymy pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w gospodarce odpadami i ochronie środowiska oraz prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego;
  • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów;
  • cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
  • opracowanie programu gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, odpadami wydobywczymi;
  • opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi;
  • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu;
  • cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi;
  • monitoring formalno-prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska;
  • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno-prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych.